Khách hàng mới

Get 3 coffee bags for the price of 20.

Hướng dẫn đăng ký thành viên

Wednesday, March 11, 2015
Article Hướng dẫn đăng ký thành viên

Bước 1: 
1- Chọn chức năng đăng ký từ menu chính
1.png
2 -  chọn <Đăng ký> để đăng ký thành viên mới.
2.png
1.png
2.png

3- gõ tên User thông tin tài khoản
4- gõ họ User thông tin tài khoản.
5- gõ email User tài khoản ( nếu chưa có mail bạn tạo tài khoản mail google hoặc Yahoo,...)
6- mật khẩu của tài khoản
7- Gõ lại mật khẩu của tài khoản
8- Gửi Đăng ký
9- Trường họp có tài khoản bạn chọn <Đăng nhập> để vào hệ thống.

Chúc các bạn đăng ký thành công. Mọi thông tin xin liên hệ 0931636869.